چکش مونتابرت 501


جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید، تست چکش ها و آگاهی از نحوه پرداخت، با تلفن 80-36301271-041 تماس بگیرید.

سفارش تلفنی: 80-36301271-041

  • برند

این ترکیب وجود ندارد.

 
 

وزن حدودا 1100 قطر قلم 110سرویس کامل شده بوشهاوسیلکیت تعویض شده سندان به صورت عمودی ترک داشته ترمیم و جوشکاری گردیده  


مشخصات برای چکش مونتابرت 501

برند Sintash