خدمات بورینگ

انجام خدمات بورینگ جهت قطعات، سنگین با وزن قطر و حجم بالا