عنوان شغلی

تبریز, ایران

امور فروش، بازاریابی، بازرگانی