اخذ ایزو

اخذ ایزو های سیستم های مدیریت محیطی، سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی، رضایت مشتری - خطوط راهنمای رسیدگی به شکایات در سازمان ها، رضایت مشتری - خطوط راهنما برای پایش و سنجش، الزامات کیفی برای جوش ذوبی مواد فلزی، حاصل پشتکار مدیران و مهندسین و پرسنل زحمت کش این شرکت می باشد.

ساخت سالن آهنگری و خم کاری به متراژ 600 متر مربع