افتخاری دیگر تولید قلمهای ضد سایش فورج برای اولین بار در کشور در بیش از یکصد مدل و سایز مختلف

تاریخ انتشار: 13 اردیبهشت 1399

افتخاری دیگر

تولید قلمهای ضد سایش فورج برای اولین بار در کشور در بیش از یکصد مدل و سایز مختلف.

دانلود لینک ضمیمه

ساخت چکش هیدرولیکی به همراه یونینت برای اولین بار در کشور