دامتراک Komatsu HD465 -7

مدل 2014

کاردکرد 6هزار ساعت 

تحویل ۳ ماه 

قیمت : 310,000 هزار یورو

    این ترکیب وجود ندارد.