بیل مکانیکی Komatsu 800

مدل ۲۰۱۵ خط ۸


کارکرد ۱۲ هزار ساعت

بدون رنگ بدون شکستگی

حمل از اروپا 

تحویل ۱ ماه گمرک بازرگان 

قیمت ۲۴۵ هزار یورو

    این ترکیب وجود ندارد.