بیل مکانیکی کوماتسو450

مدل2021 خط 8


کارکرد 4 هزار ساعت

تحویل 2 هفته گمرک بازرگان

بدون رنگ و بدون شکستگیقیمت 245,000 هزار یورو

    این ترکیب وجود ندارد.